sahypa_head_banner

Çözgütler

 • Organiki däl sink silikat boýagy

  Organiki däl sink silikat boýagy

  Önüm lakamlary Organiki däl sink silikat primeri, organiki däl sink silikat poslama garşy primer, organiki däl sink silikat poslama garşy primer, ýokary temperatura çydamly primer, ýokary temperatura çydamly sink silikat primeri, alkogol ergini ...
  Koprak oka
 • Mekdep dynç alyş poly

  Mekdep dynç alyş poly

  Mekdep dynç alyş meýdançasy emeli turfArty emeli çerkez - dört möwsümiň tebigy otlar bilen deňeşdirilende aýdyňlygyny görkezmek, emeli çerkeziň ömri uzyn, adatça 8-10 ýyl ýa-da ondanam köp;we aňsat tehniki hyzmat, az çykdajy, ýokary ýygylyk ...
  Koprak oka
 • Strengthokary güýçli sement öz-özüni düzmek

  Strengthokary güýçli sement öz-özüni düzmek

  Jikme-jik maglumat sementörite sement, saýlanan agregatlar, doldurgyçlar we dürli goşundylar, hereketlilik ýa-da birneme kömekçi asfalt bilen suw garyşmagy materiallar bilen ýeriň tekizlenmegine sebäp bolup biler.Gowy le ...
  Koprak oka
 • Göwher çäge aşaga çydamly pol

  Göwher çäge aşaga çydamly pol

  Jikme-jik maglumat Jemi poroşok, metal mineral agregatynyň belli bir bölejik derejelerinden ýa-da aşa aşaga çydamly däl metaldan, metal däl aşaga çydamly gaty agregata bölünýär ...
  Koprak oka
 • Reňkli möhürleýji pollar

  Reňkli möhürleýji pollar

  Jikme-jik maglumat Beton möhürleýji näme?Birleşmäniň içindäki betona aralaşyň we ýarym gidratly sementdäki betonda, erkin kalsiý, kremniý oksidi we beýleki maddalar o ...
  Koprak oka
 • Möhür pol

  Möhür pol

  Beton möhürleýji näme?Betona aralaşýan birleşmeler ýarym gidratly sement, erkin kalsiý, kremniý oksidi we çylşyrymly beton düzümindäki beýleki maddalar bilen çylşyrymly himiki reaksiýalarda reaksiýa berýär ...
  Koprak oka
 • Suw esasly epoksi pol

  Suw esasly epoksi pol

  Applicationörite ulanmagyň çäkleri ergerasty awtoulag duralgalary, elektron zawodlar, azyk gaýtadan işleýän zawodlar, sowuk otaglar, doňduryjylar, ofisler we beýleki pudaklar boýag shemalarynyň dizaýnynda.Çykyş ...
  Koprak oka
 • Epoksi sement aralaşýan pol

  Epoksi sement aralaşýan pol

  Programmanyň çäkleri loadük ussahanasy, maşyn zawody, garaage, oýunjak fabrigi, ammar, kagyz fabrigi, egin-eşik fabrigi, ekran çaphanasy, ofis we beýleki ýerler.Haryt aýratynlyklary ...
  Koprak oka
 • Epoksi öz-özüni tekizlemek

  Epoksi öz-özüni tekizlemek

  Ulanyş gerimi ◇ Güýmenje ýerleri we ýaşaýyş jaýlary, köpçülik ýerleri, organ binalary we täjirçilik binalary;◇ Maşyn zawodlary, himiýa zawodlary, garaageslar, duralgalar, ýük ussahanalary, çaphanalar;◇ Işleýän teatrlar, ...
  Koprak oka
 • Geýmäge çydamly ykdysady epoksi pol

  Geýmäge çydamly ykdysady epoksi pol

  UlanylyşyW Wareoda sement ýa-da terrazzo pollar ...
  Koprak oka
 • Basyşa çydamly minom görnüşli epoksi pol

  Basyşa çydamly minom görnüşli epoksi pol

  Ulanyş gerimi environment Daşky gurşaw aşgazana, täsire we agyr basyşa garşylygy talap edýän iş ýerlerinde ulanylýar.◇ Maşyn zawodlary, himiýa zawodlary, garaageslar, duralgalar, ýük göterýän ussahanalar, çaphanalar;◇ F ...
  Koprak oka
 • Öz-özüni tekizleýän sement pol 1

  Öz-özüni tekizleýän sement pol 1

  Öz-özüni tekizleýän sement (sement esasly öz-özüni tekizlemek / öz-özüni tekizlemek / tekizlemek): ýokary tehnologiki mazmuny we çylşyrymly tehniki baglanyşyklary bolan ýokary tehnologiýaly we ekologiýa taýdan arassa önüm.Dürli aktiwlerden ybarat gury garyşyk tozan materialy ...
  Koprak oka
 • Öz-özüni tekizleýän sement pol 2

  Öz-özüni tekizleýän sement pol 2

  Öz-özüni tekizleýän sement pol önüminiň gysgaça beýany, esasy materiallary ýörite sement, inçe agregat, baglaýjy we dürli goşundylar bolan iň oňat suw gurýan gaty organiki däl birleşme materialdyr.L ...
  Koprak oka
 • Reňkli pol

  Reňkli pol

  Beton suwy reňklemek Beton suw aýratynlyklary, görkeziş maslahatlary we dizaýn ideýalary Dizaýn, in engineeringenerçilik we suw aýratynlyklaryna gurluşyk täsiri Suw aýratynlygynyň görnüşi we sesi tomaşaçylary özboluşly atmosfera çekýär ...
  Koprak oka
 • Reňkli geçiriji pol

  Reňkli geçiriji pol

  Reňkli geçirijilikli pollary gorap saklaýan ekologiki deňagramlylygy, biri-birine baglanan inçe sement pastasy, agregat we sement pastasy bilen örtülen ýukajyk agregatyň üstünde gözenek beton diýlip hem tanalýan reňkli daşky gurşawy goramak pollary ...
  Koprak oka
 • Aralaşýan bejeriş serişdesiniň ýalpyldawuk polunyň täzelenmegi

  Aralaşýan bejeriş serişdesiniň ýalpyldawuk polunyň täzelenmegi

  Önümiň beýany Beton aralaşýan möhürleýji polishing ulgamy zaýalanan, delaminirlenen we gabykly, dyrnalan we aşgazan we ş.m. we gündelik ulanyş talaplaryna laýyk gelmeýän köne epoksi pol üçin.Mehaniki g arkaly ...
  Koprak oka
 • Geýmäge çydamly agregat aralaşýan bejeriş serişdesi pol

  Geýmäge çydamly agregat aralaşýan bejeriş serişdesi pol

  Önümiň beýany Beton aralaşýan möhürleýji polishing ulgamy, beton möhürçiniň we Naijia agregatdaky sementiň himiki reaktiwlere aralaşmagy arkaly täze we köne Naijia jemleýji gat üçin ...
  Koprak oka
 • Beton çäge we çal gatylaşdyryjy pol

  Beton çäge we çal gatylaşdyryjy pol

  Önümiň ornaşdyrylmagy Beton pollary zyňmak we tozanlamak we gatylygy bejermek ulgamy, palçykdan aşa köp bolmagy, sement goşulmagynyň ýeterlik däldigi, uçýan külüň aşa köp ýaýramagy, kämillik ...
  Koprak oka
 • Infiltrasiýa bilen bejerilen pol

  Infiltrasiýa bilen bejerilen pol

  Beton aralaşýan möhürleýji polishing ulgamy Beton aralaşýan möhürleýji polishing ulgamy, aralaşan beton möhürleýji bilen ýarym himiýanyň arasynda birnäçe himiki reaksiýa arkaly täze we köne beton pollar üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • Sement öz-özüni düzmek seriýasy

  Sement öz-özüni düzmek seriýasy

  Jikme-jik maglumat specialörite sementden, saýlanan agregatlardan, doldurgyçlardan we dürli goşundylardan ybarat, suw bilen garylandan soň hereketliligi bar ýa-da biraz kömekçi asfalt bilen ýeri tekizlemek üçin ulanylyp bilner.Bu amatly ...
  Koprak oka
 • Epoksi öz-özüni tekizleýän pol boýagy

  Epoksi öz-özüni tekizleýän pol boýagy

  Programmanyň gerimi Güýmenje ýerleri we ýaşaýyş jaýlary, köpçülik ýerleri, organ binalary we täjirçilik binalary;Maşyn zawodlary, himiýa zawodlary, garaageslar, duralgalar, ýük dükanlary, çaphanalar;Işleýän teatr ...
  Koprak oka
 • Suw esasly epoksi pol

  Suw esasly epoksi pol

  Suw esasly epoksi pollary ulanmagyň çäkleri Suw esasly epoksi pollar, köplenç çygly ýerler, ýerzeminler, garaageslar we ş.m. ýaly ulanylýan çyzyklar üçin amatly, dürli zawodlar, ammarlar, birinji gat wi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3