sahypa_head_banner

Biz hakda

Biz kim?

“Sichuan Jinhui Coating Co., Ltd.” Çengdu şäheriniň Tianfu täze etraby, Çengmei senagat parkynda ýerleşýär.Highokary we täze tehnologiýa daýanýan boýag örtüklerini öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly himiýa kärhanasy.Kompaniýada ýokary hilli ylmy gözlegler, hünärmen tehniki işgärleri we halkara öňdebaryjy örtük önümçilik enjamlaryny öndürmek we dolandyrmak topary bar.Synag gurallarynyň we synag gurallarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan, ýokary, orta we pes derejeli boýuň ýyllyk önümçiligi 20,000 tonnadan gowrak.Jemi 90 million ýuanyň esasy serişdelere maýa goýmagy bilen, önümçiligiň dürli görnüşleri, ulanylyşynyň giňligi we bazaryň uly islegi bar.Gurluşyk öý bezegi, poslama garşy in engineeringenerçilik, maşyn enjamlary, durmuş enjamlary, awtoulaglar, gämiler, harby we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Kompaniýa hemişe "ylym we tehnologiýa, hil ilki bilen, dogruçyl we ygtybarly", ISO9001: 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny berk ornaşdyrmak bilen meşgullanýar.Gaty dolandyryş, tehnologiki innowasiýa, hil hyzmaty önümleriň hilini ýokarlandyrdy, ulanyjylaryň köpüsiniň ykrar etmegine eýe boldy.

+
Boýag kategoriýalary
Döredildi
+
Maýa goýumlary (million)
Ualyllyk çykyş (tonna)

Biz näme edýäris

“Sichuan Jinhui Paint Co., Ltd.” dürli senagat boýaglaryny, awtoulag boýaglaryny we suw esasly boýaglary ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Önüm çyzgysy epoksi pol boýagy, ýol belligi boýagy, Deňiz in engineeringenerçiliginiň poslama garşy boýagy, awtoulag boýagy we suw esasly diwar boýagy ýaly 60-dan gowrak kategoriýany öz içine alýar.

Programmalar gurluşyk, öý bezegi, poslama garşy in engineeringenerçilik, mehaniki enjamlar, öý enjamlary, awtoulaglar, gämiler, harby we beýleki pudaklary öz içine alýar.Köp önümler we tehnologiýalar milli patentleri we programma üpjünçiliginiň awtorlyk hukuklaryny aldylar we CE we ROHS şahadatnamasyny aldylar.

Geljege umyt baglaýan “Jinhui Coatings” öňdebaryjy ösüş strategiýasy hökmünde pudagyň ösüşine ygrarly bolar, innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we marketing innowasiýalaryny yzygiderli güýçlendirer we senagat örtükleri pudagynda öňdebaryjy bolmaga çalyşar. amaly çözgütler.

kompaniýa (10)
kompaniýa (9)
kompaniýa (8)
kompaniýa (7)

Kompaniýanyň medeniýeti

Kärhana missiýasy "baýlygy dörediň, özara peýdaly jemgyýet".

Kompaniýa Tenet

Ylym we tehnologiýa ilkinji öndürijilik güýji.

Biznes pelsepesi

Bazary gazanmak üçin bütewilik, guýma hili.

Howpsuzlyk pelsepesi

Howpsuzlyk bolmasa hiç zat bolmaz.

Hyzmat filosofiýasy

Müşderi elmydama dogry aýdýar.

Täzelik etmäge het edip bilersiňiz

Esasy häsiýeti synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilmekdir.

Bütewilige eýeriň

Bütewilige ygrarly bolmak, Jinhui örtükleriniň esasy aýratynlyklarydyr.

Işgärlere ideg

Işgärleri taýýarlamak, işgärler naharhanasy, işgärlere günde üç gezek nahar bermek üçin mugt ýüzlerçe million ýuana maýa goýmak.

Iň gowusyny et

Jinhui, dünýäni örtük bejergisi çözgütleri bilen üpjün etmek üçin, Jinhui örtüklerini Hytaýdan çykarmaly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

kompaniýa (31)

Qualityokary hilli

Önümiň hilini üpjün etmek üçin elmydama CSG-den ähli polatlary import edýäris.

jinhui-kompaniýa (14)

Çalt eltip bermek

Wagtynda we ygtybarly eltilmegini üpjün etmek üçin ýetişen logistika ulgamy.

jinhui-kompaniýa (23)

Tejribeli

Zawodyň önümçilik tejribesi 16 ýyldan gowrak.

jinhui-kompaniýa (25)

Möhüm baha

Zawod önümçiligi iň amatly bahany üpjün edip biler.

kompaniýa (13)

Wizual önümçilik

Önümçilik prosesi müşderiler üçin açykdyr.

jinhui-kompaniýa (21)

24 sagatlyk hyzmat

Sargydyň gidişi bilen tanyşmak üçin 24 sagat hyzmat.